Privacy policy

Sinds 25 mei 2018 is de wet op de AVG van kracht. Medisch pedicure Froukje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Medisch pedicure Froukje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) valt.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Medisch pedicure Froukje verwerkt uw persoongegevens t.b.v. onderstaande doelstellingen:
U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren;
Het goed en verantwoord kunnen uitvoeren van de behandeling;
Administratieve doeleinden zoals factureren van de geleverde goederen en diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan medisch pedicure praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
E-mailadres.
Geboortedatum.
Naam van behandelend huisarts.
BSN (in sommige gevallen noodzakelijk voor vergoeding, indien geen vergoeding wordt deze niet genoteerd).
Uw gezondheid. Bijvoorbeeld als u diabeet-, reuma- of hartpatient bent, of u bent allergisch of met HIV besmet.
Het noteren en opnemen van uw voetklachten. Voor het goed en verantwoord kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) disciplines.
Het eventueel nemen van fotos van uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische disciplines.

Hoe lang bewaard medisch pedicure Froukje uw gegevens?
Uw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor de periode van maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de financiele administratie en de belastingaangifte.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging
Alle personen die namens Medische pedicure Froukje van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons system.
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit, dan is dit erg vervelend. U heeft dan altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudend authoriteit op het gebied van privacy en bescherming.

Vragen?
Als u naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

provoet logo

Aangesloten bij de landelijke branche organisatie ProVoet